Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab6.3] Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Sao lưu và khôi phục DHCP Server

[Lab6.3] Sao lưu và khôi phục DHCP Server

by admin
936 views
1. Yêu cầu bài lab:
+ Cấu hình sao lưu máy chủ DHCP để khắc phục sự cố hoặc di chuyển DHCP.
Sao lưu DHCP Database
Khôi phục DHCP Server
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị máy Server BKAP-DC12-01 đã nâng cấp lên Domain Controller quản lý miền bkaptech.com, cài đặt và cấu hình DHCP Server.
+ Máy trạm BKAP-WRK08-01 nhận IP động từ DHCP Server với dải 192.168.1.0/24.
3. Mô hình lab:
[Lab6.3] Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Hướng dẫn chi tiết:
Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-01 kiểm tra nhận IP động từ DHCP Server.
Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Chuyển qua máy BKAP-DC12-01, triển khai sao lưu và khôi phục dịch vụ DHCP Server
Trong ổ C, tạo 1 thư mục tên là “Backup DHCP”.
Trong cửa sổ DHCP, tạo bản sao lưu các Scope của dịch vụ DHCP.
Click chuột phải tại bkap-dc12-01.bkaptech.vn, chọn Backup
Tại cửa sổ Browse For Folder, chọn đến thư mục Backup DHCP.
OK.
Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Vào lại dịch vụ DHCP, tiến hành xóa 2 Scope “DHCP-LAN A” và “DHCP LAN–B”.
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-01, kiểm tra cấp phát IP động từ máy DHCP Server. ( mất IP do DHCP cấp ).
Chuyển sang máy BKAP-DC12-01, tiến hành khôi phục lại scope đã bị xóa.
Tại cửa sổ DHCP, click chuột phải tại bkap-dc12-01.bkaptech.vn, chọn Restore
Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Tại cửa sổ Browsw For Forlder, chọn đến thư mục “Backup DHCP”.
OK.
Sao lưu và khôi phục DHCP Server
Tại cửa sổ tiếp theo, chọn Yes.
Dịch vụ DHCP đã được khôi phục.
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-01, kiểm tra nhận IP động từ DHCP Server.

Related Posts

error: Content is protected !!