Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab6.2] Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent

[Lab6.2] Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent

by admin
3062 views

DHCP Relay Agent là một cấu hình được đặt cho máy tính hoặc một Router tiếp nhận các thông tin yêu cầu cấp phát IP của clients và chuyển các thông tin này đến DHCP server.

Khi giữa clients và DHCP server có nhiều mạng khác tương ứng với nhiều router khác thì cần phải cấu hình DHCP relay agent vì clients sử dụng địa chỉ broadcast để quảng bá yêu cầu cấp phát IP, khi gói tin gửi bằng broadcast đến Router thì sẽ bị loại bỏ, do vậy phải có cách để cho các router trung gian chấp nhập những gói tin broadcast này và gửi đến DHCP server, cách này chính là DHCP relay agent.

1. Yêu cầu bài lab:
+ Trên máy BKAP-DC12-01 thực hiện các công việc sau:
Tạo Scope 1 [192.168.1.0] DHCP – LAN A Và Scope 2 [ 131.107.1.0] DHCP – LAN B
Sử dụng DNS Server : bkaptech.vn, IP là 192.168.1.2
+ Trên máy Server BKAP-SRV12-01 thực hiện các công việc sau:
Thiết lập tính năng Routing and Remote Access Server để nối thông 2 dải mạng.
Thiết lập DHCP Relay Agent nhận địa chỉ IP từ dải: 131.107.1.0/24
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị 1 máy Server BKAP-DC12-01 đã nâng cấp lên Domain Controller để quản lý miền bkaptech.vn
+ Máy Server BKAP-SRV12-01 gắn 2 card mạng (VMnet2 và VMnet3)
+ Máy trạm BKAP-WRK08-01 trong dải mạng VMnet2 nhận IP động từ dải 192.168.1.0/24
+ Máy trạm BKAP-WRK08-02 trong dải mạng VMnet3 nhận IP động từ DHCP Relay Agent với dải 131.107.1.0/24
3. Mô hình lab:
[Lab6.2] Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
[Lab6.2] Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-DC12-01, cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP Server. ( bài lab 6.1 )
Mở dịch vụ DHCP Server, tạo 2 scope:
Scope 1 : DHCP–LANA [192.168.1.0/24]
Scope 2 : DHCP–LANB [131.107.1.0/24]
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-01 kiểm tra cấp phát IP động từ máy DHCP Server.
Chuyển sang máy BKAP-SRV12-02, cấu hình DHCP Relay Agent:
Kiểm tra card mạng của máy BKAP-SRV12-02 (có 2 card mạng VMnet2 và VMnet3 )
Kiểm tra đặt IP address cho card VMnet2 và VMnet3.
IP address của card VMnet 2:
IP address của card VMnet 2:
IP address của card VMnet3:
 

Thực hiện cài đặt dịch vụ Routing and Remote Access Services lên máy BKAP-SRV12-01.

Vào Server Manager / Add roles and features. Tại cửa sổ Select server roles, click chọn vào Remote Access.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ Select role services, click chọn vào Rouing.

Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent

Click vào Next, tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để Server tiến hành cài đặt dịch vụ.
Click vào Close để kết thúc tiến trình cài đặt.
Cấu hình dịch vụ RRAS:
Mở Server Manager / Tools. Chọn vào dịch vụ Routing and Remote Access
Click chuột phải tại BKAP-SRV12-01(local), chọn Configure and Enable Routing and Remote Access.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ Configuration, click chọn vào Custom configuration.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ Custom Configuration, click chọn vào LAN routing.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ tiếp theo, click vào Finish, chọn vào Start service để máy chủ kết thúc tiến trình cài đặt và Enable dịch vụ.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ Routing and Remote Access, click chuột phải tại General, chọn New Routing Protocol
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ New Routing Protocol, click chọn vào DHCP Relay AgentOK.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ Routing and Remote Access, click chuột phải tại DHCP Relay Agent chọn New Interface
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ New Interface for DHCP Relay Agent, chọn card bên ngoài của hệ thống mạng (VMnet3), OK.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ Routing and Remote Access, click chuột phải tại DHCP Relay Agent, chọn Properties.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ DCHP Relay Agent Properties, nhập IP address của DHCP Server.
Server address: 192.168.1.2
Click vào Add.
OK.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Tại cửa sổ Routing and Remote Access, click chuột phải tại BKAP-SRV12-01 (local)/All Tasks / Restart để khởi động lại dịch vụ
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-02, cấu hình DHCP Client.
Đặt card mạng của máy BKAP-WRK08-02 là VMnet3
Đặt chế độ IP động.
Kiểm tra máy Client nhận địa chỉ từ DHCP Relay Agent.
Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent

Related Posts

error: Content is protected !!