Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab4.2] Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn
Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn

[Lab4.2] Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn

by admin
2583 views
1. Yêu cầu bài Lab:
+ Cho sẵn file Excel có sẵn với nội dung như bảng sau:
+ SửdụngPowerShell Scriptđểtạo tài khoản người dùng với sốlượng lớn.
 + Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Trên máy Server BKAP-DC12-01 đã nâng cấp lên Domain Controller quản lý miền bkaptech.vn. Máy DC đã cài đặt Microsoft Excel 2010 hoặc Microsoft Excel 2013.
+ Máy trạm BKAP-WRK08-01 đã join vào miền bkaptech.vn.
+ Chuẩn bị tools: ActiveRolesManagement_x64_1.6.0
+ Đoạn mã : PowerShell Script.
3. Mô hình Lab :
Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớ
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-DC12-01, thực hiện tạo sẵn các OU, Group như mô hình.
Tao OU, User, Group với PowerShell
Soạn 1 file Excel với nội dung sau :
+ SửdụngPowerShell Scriptđểtạo tài khoản người dùng với sốlượng lớn.
Lưu file ở dạng đuôi mở rộng là CSV ( Comma Delimited) (*.csv)
Đặt tên file là NewUsers.csv
Mở đoạn Code PowerShell Script và sửa cho phù hợp với hệ thống.
Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn
Cài đặt .Net Framework.3.5:
Cài đặt Network
Cài đặt tool: ActiveRoleManagementShell_x64_1.6.0
Cài đặt tool : ActiveRoleManagementShell_x64_1.6.0
Vào PowerShell, gõ lệnh Set -ExecutionPolicy Unrestricted
Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn
Tiếp theo gõ lệnh Add -PSSnapin quest.activeroles.admanagement
Vào ổ C, tạo thư mục “bin”.
Copy file Excel và file PowerShell vào thư mục “bin”.
Vào PowerShell, gõ lệnh di chuyển đến ổ C Cd c:\
Gõ lệnh dir để liệt kê các thư mục trong ổ C.
Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn
Gõ lệnh cd bin để di chuyển vào thư mục bin
Lệnh dir để liệt kê các file trong thư mục bin.
Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản số lượng lớn
Gõ lệnh .\NewUsers.ps1 để chạy file Powershell trong thư mục bin.
Kết quả như sau:
Vào Active Directory User and Computer để kiểm tra.

Related Posts

error: Content is protected !!