Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab2.4] Cài đặt và cấu hình Child Domain trên Windows Server 2012
Cài đặt và cấu hình Child Domain

[Lab2.4] Cài đặt và cấu hình Child Domain trên Windows Server 2012

by admin
1390 views
1. Yêu cầu bài lab:
+ Cài đặt và cấu hình theo mô hình lab 2.4 sao cho:
Server BKAP-DC12-01 quản lý miền bkaptech.vn
Server BKAP-SRV12-01 quản lý Child Domain: hcm.bkaptech.vn
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Cấu hình máy BKAP-DC12-01 nâng cấp lên Domain Controller quản lý miền bkaptech.vn ( xem lại bài lab 2.1 )
+ Trên máy Server BKAP-SRV12-01 đặt địa chỉ IP theo qui định sau:
IP address: 192.168.1.3
Subnet mask: 255.255.255.0
PreferredDNS Server: 192.168.1.3
Alternate DNS: 192.168.1.2
3. Mô hình lab:
[Lab2.4] Cài đặt và cấu hình Child Domain trên Windows Server 2012
[Lab2.4] Cài đặt và cấu hình Child Domain trên Windows Server 2012
Hướng dẫn chi tiết:
Mở máy ảo BKAP-DC12-01, snapshot “DC” để quản trị miền bkaptech.vn
Địa chỉ của máy BKAP-DC12-01:
Child Domain trên Windows Server 2012
Mở máy ảo BKAP-SRV12-01, snapshot “Begin” thực hiện cấu hình Child Domain.
Địa chỉ của máy BKAP-SRV12-01:
Child Domain
Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services:
Server Manager / Add roles and features
Cấu hình Redundant Storage Space
Tại cửa sổ Select server roles, click chọn vào Active Directory Domain Services để cài đặt dịch vụ.
Next.
Cài đặt và cấu hình Child Domain
Tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để cài đặt dịch vụ ADDS.
Cài đặt và cấu hình Child Domain
Sau khi máy chủ BKAP-SRV12-01 cài đặt xong dịch vụ ADDS, ckick vào dòng chữ xanh “Promo this server to a domain controller” để cấu hình Child Domain.
Nâng cấp máy chủ lên Domain Controller
Tại cửa sổ Deployment Configuration, dòng Select the deployment operation, chọn “Add a new domain to an existing forest” ( cấu hình Child Domain )
Tại dòng Specify the domain information…nhập vào:
Parent domain name: bkaptech.vn
New domain name: hcm
Tại dòng Supply the credentials to perform this operation, nhập User và Password của tài khoản administrator.
Nhập vào: bkaptech.vn\administrator, password:123456a@
Next.
Cài đặt và cấu hình Child Domain trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Domain Controller Options:
Dòng Domain functional level: Windows Server 2008 R2 (chọn HĐH phù hợp với hệ thống mạng )
Nhập mật khẩu của DSRM: 123456a@
Cài đặt và cấu hình Child Domain
Click vào Next tại các cửa sổ DNS options, cửa sổ Additional Options, cửa sổ Paths, và cửa sổ Review Options.
Tại cửa sổ Prerequisites Check, click vào Install để máy tiến hành nâng cấp lên Child Domain.
Sau khi nâng cấp xong, máy chủ bắt đầu tiến hành restart lại.
Logon máy chủ bằng tài khoản Administrator và password 123456a@, kiểm tra máy chủ đã nâng cấp lên child domain có tên miền là hcm.bkaptech.vn.
Thực hiện Join máy Client vào Domain hcm.bkaptech.vn:
Đặt địa chỉ máy Client BKAP-WRK08-01 đặt địa chỉ IP theo hình sau:
Cài đặt và cấu hình Child Domain
Tiến hành Join máy Client vào Domain hcm.bkaptech.vn:
Join Domain
Máy Client BKAP-WRK08-01 tiến hành restart lại, logon bằng tài khoản Administrator để kiểm tra.

Related Posts

error: Content is protected !!