Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab2.2] Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain
Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain

[Lab2.2] Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain

by admin
1338 views
1. Yêu cầu bài lab:
+ Nâng cấp máy chủ chạy HĐH Windows Server 2012 (ServerCore) lên Domain Controller để quản lý miền bkaptech.vn
+ Cho phép các máy trạm gia nhập vào miền bkaptech.vn.
+ Cài đặt Remote Server Administratiton Tools trên máy BKAP-WRK08-01 để quản trị từ xa.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị 1 máy Server chạy HĐH Windows Server 2012 (ServerCore) tên là BKAP-CORE12-01, đặt địa chỉ IP như mô hình lab 2.2.
+ Chuẩn bị thêm máy trạm chạy Windows 8.1 có tên là BKAP-WRK08-01, đặt địa chỉ IP như mô hình lab 2.2
+ Tools: Remote Server Administration Tools for Windows 8
3. Mô hình lab:
[Lab2.2] Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain
Nâng cấp Windows Server 2012
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-CORE12-01, bật máy ảo, snapshot “Begin”
Kiểm tra Server có bao nhiêu card mạng.
Netsh interface ipv4 show interfaces
Nâng cấp Windows Server 2012
Đặt địa chỉ IP tĩnh cho card Ethernet0 của máy BKAP-CORE12-01:
Netsh interface ipv4 set address name=Ethernet0
source=static address=192.168.1.9 mask=255.255.255.0
gateway=192.168.1.1
Kiểm tra địa chỉ IP của card Ethernet0: Ipconfig /all
Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain
Đặt địa chỉ của DNS Server.
Netsh interface ipv4 add dnsserver name=Ethernet0 address=192.168.1.9 index=1
Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain
Thực hiện nâng cấp máy BKAP-CORE12-01 lên Domain Controller:
Gõ lệnh “powershell.exe” để vào chế độ PowerShell.
Powershell
Gõ lệnh “cd c:\” để chuyển vào ổ C của máy chủ. Cd c:\
Server Core
Sau khi vào đường dẫn C:\> , ta gõ lệnh sau:
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools.
Server Core
Máy chủ cài đặt dịch vụ ADDS:
Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain
Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain
Câu lệnh nâncấp lên Domain Controller.
Install-ADDSForest -DomainName <tên miền>
Nhập mật khẩu SafeModeAdministrator: 123456a@
Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core)
Máy chủ tiến hành nâng cấp lên Domain Controller
Nâng cấp Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain
Sau khi nâng cấp xong, máy chủ tự động reset lại máy.
Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+ Alt + Insert” để logon vào máy.
Nhập mật khẩu của tài khoản Administrator để đăng nhập.
Tắt Firewall trên máy BKAP-CORE12-01.
Netsh firewall set opmode mode=disable
Tắt Firewall trên Server Core
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-01, Join máy Client vào Domain.
Mở máy ảo BKAP-WRK08-01, snapshot “Begin”
Đặt cùng VMnet với máy BKAP-CORE12-01
Tắt firewall trên máy BKAP-WRK08-01, đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy.
Tiến hành ping từ máy BKAP-WRK08-01 sang máy BKAP-CORE12-01
Tiến hành Join máy BKAP-WRK08-01 vào Domain.
Thực hiện cài đặt công cụ Remote Server Administrator Tools trên máy BKAP-WRK08-01 để quản trị từ xa.
Remote Server Administrator Tools
Start / Search Administrative Tools để vào Remote Server Administrator Tools
Remote Server Administrator Tools
Tại đây, các bạn có thể quản trị Server như trên máy Domain Controller.

Related Posts

error: Content is protected !!